تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

اصول و ضوابط حاکم بر سیر تمدن‌هابا تأکید بر علل سقوط تمدن‌ها از منظر کلام وحی

نویسنده: سیدمحمدحسین محمدی

چکیده :

بررسی سیر تحولات جوامع و تمدن‌ها از شکل‌گیری تا زوال آنها نشان می‌دهد که جوامع در درون خود مدام در حال تغییر و دگرگونی هستند و بر اساس همین دگرگونی‌هاست که پویایی جامعه تحقق می‌یابد. البته در فرایند پویایی و تکامل جامعه، مسائل و مشکلاتی پدید می‌آید که جامعه را از رسیدن به اهدافش باز می‌دارد و سبب پیدایش تعارض‌ها و تناقض‌هایی در جامعه می‌گردد و ساختار اجتماعی را به شدت تهدید می‌‌نماید و تداوم این شرایط در دراز مدت به انحطاط و مرگ آن تمدن می‌انجامد.
با عنایت به مباحث یاد شده، چند پرسش اساسی مطرح می‌گردد: ۱. تحولات در جوامع بر چه اساسی استوار است؟ ۲. سیر تاریخی تمدن‌ها چگونه است؟ ۳. آیا می‌توان با کشف قوانین حاکم بر تاریخ و جامعه، سرنوشت و آینده اجتماع را به دست گرفت و کنترل کرد؟

کلید واژه‌ :
تاریخ، قرآن، ابن‌خلدون، جامعه، تمدن، ویل‌دورانت و توین بی.

شاید دوست داشته باشید