وحی و شعر

نویسندگان: محمد محمدرضایی – حمیدرضا قربانی مبین

چکیده :

رویکرد این تحقیق، مقایسه‌ای بین وحی و شعر است. ابتدا تعریفی از این دو ارائه شده و سپس عناصر و ویژگی‌های هر کدام بررسی شده است. بین وحی و شعر تفاوت اساسی وجود دارد؛ زیرا منشأ شعر اعم از الهام الاهی است و شامل القائات شیطانی و دالات برخاسته از محسوسات و مشهودات نیز می‌شود؛ حتی اگر منشأ شعر، الهام الاهی باشد، باز هم با وحی تفاوت دارد و تخیّل، احساسات و اندیشه شاعر، تأثیر اساسی بر شعر می‌گذارد.
پس از بیان چندین فرق اساسی دیگر میان وحی و شعر از جهت غرض، منشأ، الفاظ و…، در پایان اثبات شده است که وحی دارای ویژگی‌هایی است که شعر قابل مقایسه با آن نیست، به همین سبب، آشکار می‌گردد که تشبیه ماهیت و فرآیند وحی به شعر، ناشی از بی‌توجّهی نسبت به حقیقت آنهاست.

کلید واژه‌ :
وحی، شعر، علم حضوری، الهام، عصمت، تخیّل، احساسات، اندیشه.

شاید دوست داشته باشید