نویسنده: محمداعظم پرسنده چكيده :دوران خلافت متوكل به سبب وجود جريان‌ها و حوادث سياسي و ديني، دوره‌اي حساس در تاريخ خلافت عباسيان به شمار مي‌رود. سياست ديني دستگاه خلافت متوكل، در جهت حمايت از مذهب سنت و جماعت با داشتن تفكرات اهل‌حديث سير مي‌كرد. او اين مذهب را يگانه مذهب رسمي و مورد قبول خلافت […]

نویسنده: محمداعظم پرسنده

چكيده :
دوران خلافت متوكل به سبب وجود جريان‌ها و حوادث سياسي و ديني، دوره‌اي حساس در تاريخ خلافت عباسيان به شمار مي‌رود. سياست ديني دستگاه خلافت متوكل، در جهت حمايت از مذهب سنت و جماعت با داشتن تفكرات اهل‌حديث سير مي‌كرد. او اين مذهب را يگانه مذهب رسمي و مورد قبول خلافت اعلام و افكار و عقايد مخالف با آن را سركوب كرد.
بحث و نظر در امور دين ممنوع گرديد؛ از تبليغات مذهبي فرقه معتزله جلوگيري شد؛ شيعيان به شدت سركوب شدند؛ فرمان‌هاي شديدي براي تحقير اهل‌ذمه صادر گرديد و آنها را از كارهاي دولتي اخراج كردند. اين نوشتار به بررسي و نقد برخوردهاي متوكل عباسي با گروه‌هاي عقيدتي از جمله شيعيان، معتزله و اهل‌ذمه مي‌پردازد.

كليد واژه‌ : سلسلة عباسيان، متوكل، معتزله، شيعيان، اهل‌سنت، اهل‌ذمه.