نویسنده: محمدقاسم احمدي چكيده :كرخ يكي از محله‌هاي بغداد است كه پس از بناي بغداد شكل گرفت و شيعيان رفته‌رفته به محله كرخ روي آوردند. عوامل جذب شيعيان به محله كرخ و گرايش اهالي آنجا به تشيع عبارت‌اند از: قرار گرفتن كرخ در نزديكي مسجد براثا و مرقد امام كاظم و امام جوادعلیه الاسلام، قرار […]

نویسنده: محمدقاسم احمدي

چكيده :
كرخ يكي از محله‌هاي بغداد است كه پس از بناي بغداد شكل گرفت و شيعيان رفته‌رفته به محله كرخ روي آوردند. عوامل جذب شيعيان به محله كرخ و گرايش اهالي آنجا به تشيع عبارت‌اند از: قرار گرفتن كرخ در نزديكي مسجد براثا و مرقد امام كاظم و امام جوادعلیه الاسلام، قرار گرفتن در مسير كاروان‌هايي كه از كوفه به بغداد وارد مي‌شدند و اغلب از شيعيان بودند، حضور بزرگاني از شيعه مانند هشام بن حكم و… در آنجا.
علماي بزرگ شيعه مانند شيخ مفيد، سيدمرتضي، سيدرضي و شيخ طوسي، به خصوص در دوران آل‌بويه، كرخ را مركز فعاليت‌هاي علمي و مذهبي و سياسي خود قرار دادند. از اين رو كرخ در رشد و گسترش تشيع نقش مهمي ايفا نمود.

كليد واژه‌ :
كرخ، بغداد، تشيع، آل‌بويه، شيخ مفيد و شيخ طوسي.