نویسندگان: ناصر جديدي / محمد اقبال قاضي چكيده :مسلمانان معتقدند كه در كتب اديان مختلف، اشاراتي مبني بر ظهور پيامبراكرم(ص) و رسالت جهاني وي شده است. گوشه‌اي از اين اشارات در عهدين، با وجود تحريف فراوان در اعصار مختلف، باقي مانده است. براي نمونه، در انجيل يوحنا، كه بحث محوري آن رسالت جهاني پارقليطا است، […]

نویسندگان: ناصر جديدي / محمد اقبال قاضي

چكيده :
مسلمانان معتقدند كه در كتب اديان مختلف، اشاراتي مبني بر ظهور پيامبراكرم(ص) و رسالت جهاني وي شده است. گوشه‌اي از اين اشارات در عهدين، با وجود تحريف فراوان در اعصار مختلف، باقي مانده است. براي نمونه، در انجيل يوحنا، كه بحث محوري آن رسالت جهاني پارقليطا است، به جاودانگي دين و آيين او اشاره دارد.
پارقليطي، به اعتقاد مسلمانان برخلاف توصيه مسيح در اعصار مختلف مورد بي مهري قرار گرفته است؛ گروه‌هاي مختلف مسيحي، همواره سعي در تحريف داشته و هريک سعي نموده‌اند به نحوي آن را برخلاف واقعيت‌هاي موجود توجيه نموده، تفسيري متفاوت با شواهد و قرائني كه حاكي از رسالت جهاني پارقليط است ارائه نمايند.
بدين‌ترتيب، اين سؤال مطرح مي‌شود كه استدلال مسلمانان در برابر منكران انعكاس رسالت جهاني پيامبراكرم(ص) در انجيل يوحنا چيست؟
در باب‌هاي 14 و 16 انجيل، از واژه‌اي به نام «پارقليطا» با رسالتي جهاني سخن رفته است. محققان مسلمان معتقدند شواهد مطمئن و موثقي وجود دارد كه مراد از اين واژه، همان «احمد»ي است كه قرآن با قاطعيت تمام از ابديت و جهان‌شمول بودن تعاليم وي سخن‌ها مي‌گويد.

کليدواژه‌: پيامبر اكرم(ص)، پارقليط، مسيح، انجيل، رسالت جهاني.