سرمایه گذاران "نیمباز" با هدف آسیب زدن به ساختار نهاد خانواده در جوامع سنتی، امکان آشنایی های خلاف عرف، برقراری ارتباطات غیرقانونی و غیرشرعی و تبادل اطلاعات محرمانه بین این کاربران را در اختیار آنان می گذارد.