نویسنده : منصور ميراحمدي چکيده :انقلاب اسلامي ايران به لحاظ اهداف و آرمان‌هاي آن، انقلابي فرهنگي است. ازاين‌رو، تحقق اهداف و آرمان‌هاي آن مستلزم طراحي الگوي مناسبات فرهنگي و پياده کردن آن است. مقاله حاضر با اشاره‌اي کوتاه به رويکردهاي مختلف در مناسبات فرهنگي فرد و دولت، به توضيح رويکرد «تعاملي» مناسبات فرهنگي فرد و […]

نویسنده : منصور ميراحمدي

چکيده :
انقلاب اسلامي ايران به لحاظ اهداف و آرمان‌هاي آن، انقلابي فرهنگي است. ازاين‌رو، تحقق اهداف و آرمان‌هاي آن مستلزم طراحي الگوي مناسبات فرهنگي و پياده کردن آن است. مقاله حاضر با اشاره‌اي کوتاه به رويکردهاي مختلف در مناسبات فرهنگي فرد و دولت، به توضيح رويکرد «تعاملي» مناسبات فرهنگي فرد و دولت از ديدگاه اسلام مي‌پردازد.
بر طبق اين رويکرد، فرد فرهنگي سازنده جامعه و دولت فرهنگي دانسته شده، امّا در برابر جامعه و دولت فرهنگي نيز زمينه‌ساز توسعه و کمال فرهنگي فرد تلقي مي‌شود. نگارنده با مطالعه برخي از آيات قرآن کريم و سنت فرهنگي پيامبر اسلام(ص) چگونگي مخاطب قرار گرفتن فرد در عرصه فرهنگ و در نتيجه تقدم وي در فرايند فرهنگ‌سازي را توضيح داده، سپس به توضيح مسئوليت‌هاي مهم جامعه و دولت فرهنگي در توسعه و کمال فرهنگي فرد از ديدگاه اسلام مي‌پردازد.

كليد واژه :
انقلاب اسلامي ايران، فرد، دولت، مناسبات فرهنگي فرد و دولت.