تجلی قرآن در رفتار حضرت فاطمه (سلام الله)

نویسنده : اح‍م‍د ص‍ادق‍ی اردس‍ت‍ان‍ی    

چکیده :
واضح است که شخصیت و مقام حضرت فاطمه (سلام الله) جز با تربیت قرآنی شکل نگرفته است. آن حضرت نیز می‌کوشید تا در سراسر زندگی خود علاوه بر بندگی خداوند، رسالت قرآنی خویش را در ارتباط با ادای مسئولیت‌های علمی و رفتاری بر جامعه، جامه عمل بپوشاند.
نویسنده در مقاله حاضر، به بررسی نمونه‌هایی از تجلی قرآن در رفتار و زندگی حضرت در بعد فردی مانند عبادت و شب زنده داری، تعلیم و تربیت فرزندان،‌ همسران و بعد اجتماعی مانند دفاع از ولایت، آموزش به دیگران و …، می پردازد.