نویسندگان : حسين کامياب – احمد قدسي چکيده :يکي از شبهات مطرح در تفسير آيه «لا اکراه في الدين»، مسئله تعارض جهاد ابتدايي در اسلام با اين آيه است. مراد از آيه لا اکراه، نفي حقيقي هر امر مکروه در دين خدا، نفي هرگونه اکراه دروني در پذيرش دين الهي يا غير الهي و نهي […]

نویسندگان : حسين کامياب – احمد قدسي

چکيده :
يکي از شبهات مطرح در تفسير آيه «لا اکراه في الدين»، مسئله تعارض جهاد ابتدايي در اسلام با اين آيه است. مراد از آيه لا اکراه، نفي حقيقي هر امر مکروه در دين خدا، نفي هرگونه اکراه دروني در پذيرش دين الهي يا غير الهي و نهي از اکراه بيروني در قلمرو دين الهي است و هيچ‌يک از اين حالات مغاير با اراده و اکراه الهي بر حاکميت دين خود نيست.
مفسرين جهت حل شبهه فوق راهکارهاي متعددي را ارائه نموده‌اند که لزوم حمل آيات مطلق جهاد بر آيات مقيد، بهترين آن است. ازاين‌رو هيچ‌يک از آياتي که در آن به قتال با کافران و مشرکان دستور داده شده است، فرمان مطلق نيست و مقيد به قيودي مانند: تعدي، قتال، ظلم، آزار و اذيت، اخراج مسلمين، پيمان‌شکني، فتنه‌گري، طعنه‌زدن به دين خدا و خيانت کافرين و مشرکين است.

کلیدواژه : آيه لا اکراه، جهاد ابتدايي، جهاد مطلق، جهاد مقيد.