نویسنده : علي‌اکبر شايسته‌نژاد چکيده :به دليل ارتباط عميق مردم با رهبران خود در جمهوري اسلامي ايران، الگو‌پذيري مردم از رهبران جامعه به ويژه رهبران ديني، زمينه بسيار خوبي براي پيروزي و حفظ انقلاب اسلامي ايران بوده است. استمرار اين نقش ارزشمند، نيازمند مراقبت جدي و عميق از ابتلاي به آسيب‌هاست.نگارنده پس از تبيين مفهوم […]

نویسنده : علي‌اکبر شايسته‌نژاد

چکيده :
به دليل ارتباط عميق مردم با رهبران خود در جمهوري اسلامي ايران، الگو‌پذيري مردم از رهبران جامعه به ويژه رهبران ديني، زمينه بسيار خوبي براي پيروزي و حفظ انقلاب اسلامي ايران بوده است. استمرار اين نقش ارزشمند، نيازمند مراقبت جدي و عميق از ابتلاي به آسيب‌هاست.
نگارنده پس از تبيين مفهوم الگو و اهميت نقش الگويي از نظر قرآن و پيشوايان دين، به آسيب‌شناسي آن پرداخته و اموري چون دنيا‌زدگي، چندگانگي الگوها، نفوذ فرصت‌طلبان، سازش‌کاري، عوام فريبي و عدم شناخت زمان را از عوامل تخريب الگوها خوانده و براي حل اين مشکل، باور منزلت الگو بودن، حفظ ارتباط با مردم، باورِ خردورزي مردم و برخورد قاطع با عوامل مزاحم را مهم خوانده است.

كليدواژه: انقلاب اسلامي ايران، مفهوم الگو، اهميت نقش الگويي، نقش الگويي رهبران، آسيب‌شناسي الگوها