تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

مقایسه تطبیقی مدار حرکت تربیتی انسان در اسلام با اگزیستانسیالیسم

نویسندگان : محمد شریفانی – محسن قمی

چکیده :
فرآیند تربیت انسان از حرکتی منسجم و معنادار تشکیل شده است. این حرکت، آغاز و انجامی دارد، شامل محرکی به نام فاعل حرکت و موضوعی برای حرکت است، زمانی را به خود اختصاص می‌دهد و دارای مرزهای تعریف‌شده می‌باشد.
پژوهش حاضر در مقام بیان مرزهای حرکت تربیتی است که در زبان فیلسوفان از آن به مدار و مسافت حرکت تعبیر می‌شود. برای تبیین بهتری از مسافت حرکت تربیتی از منظر دین، نگاهی مقایسه‌ای با یکی از مکاتب فکری غربی (اگزیستانسیالیسم) صورت می‌گیرد.

کلید واژه : حرکت، حرکت تربیتی، مسافت، فطرت، علم، عقل، اعتدال، اگزیستانسیالیسم، اسلام.

شاید دوست داشته باشید