نویسندگان : محمد شريفاني – محسن قمي چکيده :فرآيند تربيت انسان از حرکتي منسجم و معنادار تشکيل شده است. اين حرکت، آغاز و انجامي دارد، شامل محرکي به نام فاعل حرکت و موضوعي براي حرکت است، زماني را به خود اختصاص مي‌دهد و داراي مرزهاي تعريف‌شده مي‌باشد.پژوهش حاضر در مقام بيان مرزهاي حرکت تربيتي است […]

نویسندگان : محمد شريفاني – محسن قمي

چکيده :
فرآيند تربيت انسان از حرکتي منسجم و معنادار تشکيل شده است. اين حرکت، آغاز و انجامي دارد، شامل محرکي به نام فاعل حرکت و موضوعي براي حرکت است، زماني را به خود اختصاص مي‌دهد و داراي مرزهاي تعريف‌شده مي‌باشد.
پژوهش حاضر در مقام بيان مرزهاي حرکت تربيتي است که در زبان فيلسوفان از آن به مدار و مسافت حرکت تعبير مي‌شود. براي تبيين بهتري از مسافت حرکت تربيتي از منظر دين، نگاهي مقايسه‌اي با يکي از مکاتب فکري غربي (اگزيستانسياليسم) صورت مي‌گيرد.

كليد واژه : حرکت، حرکت تربيتي، مسافت، فطرت، علم، عقل، اعتدال، اگزيستانسياليسم، اسلام.