بررسی آزادی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری

نویسنده : محمود علی‌پور گرجی
چکیده :
نقطه عزیمت دیدگاه مقام معظم رهبری درباره آزادی، هستی‌شناسی است و با این پرسش آغاز می‌شود که منشأ و خاستگاه آزادی چه کسی است؟ معظم له، آزادی را یک امر ضروری و در شمار حقوق طبیعی و اولیه بشری می‌دانند که ازسوی دولت‌ها به شهروندان اعطا نشده است؛ بلکه نعمتی از طرف خداوند است. 
ایشان با تحلیل آزادی در اسلام، شرق و غرب، پس از طی سه مرحله، تعریفی از آزادی سیاسی ارائه می‌دهند. در مرحله اول تأکید دارند که جامعه اسلامی باید در مفهوم آزادی، مستقل از غرب و شرق بیندیشد و یک فکر تقلیدی نداشته باشد. در مرحله دوم آزادی در مکتب اسلام را به آزادی از غیر خدا تعریف می‌کنند. درنهایت ایشان با توجه به این دو مرحله، آزادی سیاسی را به‌نقش و مشارکت مردم در نظام سیاسی تعریف می‌کنند. 
کلید واژه : حقوق طبیعی، آزادی سیاسی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب.
اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید