نویسنده : محمود علي‌پور گرجي چکيده : نقطه عزيمت ديدگاه مقام معظم رهبري درباره آزادي، هستي‌شناسي است و با اين پرسش آغاز مي‌شود که منشأ و خاستگاه آزادي چه کسي است؟ معظم له، آزادي را يک امر ضروري و در شمار حقوق طبيعي و اوليه بشري مي‌دانند که ازسوي دولت‌ها به شهروندان اعطا نشده است؛ […]

نویسنده : محمود علي‌پور گرجي
چکيده :
نقطه عزيمت ديدگاه مقام معظم رهبري درباره آزادي، هستي‌شناسي است و با اين پرسش آغاز مي‌شود که منشأ و خاستگاه آزادي چه کسي است؟ معظم له، آزادي را يک امر ضروري و در شمار حقوق طبيعي و اوليه بشري مي‌دانند که ازسوي دولت‌ها به شهروندان اعطا نشده است؛ بلکه نعمتي از طرف خداوند است. 
ايشان با تحليل آزادي در اسلام، شرق و غرب، پس از طي سه مرحله، تعريفي از آزادي سياسي ارائه مي‌دهند. در مرحله اول تأکيد دارند که جامعه اسلامي بايد در مفهوم آزادي، مستقل از غرب و شرق بينديشد و يک فکر تقليدي نداشته باشد. در مرحله دوم آزادي در مکتب اسلام را به آزادي از غير خدا تعريف مي‌کنند. درنهايت ايشان با توجه به اين دو مرحله، آزادي سياسي را به‌نقش و مشارکت مردم در نظام سياسي تعريف مي‌کنند. 
كليد واژه : حقوق طبيعي، آزادي سياسي، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي احزاب.