ماهیت ایمان دینی از دیدگاه پل تیلیخ

نویسندگان : مجید صادقی حسن‌آبادی – حمیدرضا عبدلی مهرجردی
چکیده :
از میان متألهان مسیحی، «پل تیلیخ» تعریف منحصر به فردی از ایمان ارائه کرده است. به نظر او، ایمان حالت دلبستگی نهایی شخص است که می‌تواند به امور متناهی یا نامتناهی تعلق یابد و سعادت یا شقاوت او را رقم بزند. متعلق دلبستگی نهایی انسان نیز شیء مادی یا امری معنوی است و مؤمن حاضر است تمام دارایی خود را نثار آن نماید.
به نظر او، ایمان با هیچ یک از عقل و اراده، تعارض و تضادی ندارد. در ایمانِ مورد نظر «پل تیلیخ» شجاعت نیز نقش مهمی دارد و باعث می‌شود انسان به شک‌ها و ترس‌های احتمالی پیش رو غلبه کند.
کلید واژه: پل تیلیخ، ایمان، دلبستگی نهایی، تحریف، عقل، اراده.
شاید دوست داشته باشید