نویسنده : داود مهدوی زادگان چکيده : حجاب اسلامي يكي از نشانه هاي زنان مسلمان مي باشد و اهميت آن به حدي است كه يكي از مصاديق معروف و جزء شعائر اسلامي قرار گرفته، آنچه مطرح است اين كه آيا حكومت اسلامي حق دارد زنان مسلمان را به رعايت حجاب الزام نمايد. از بررسي ها […]

نویسنده : داود مهدوی زادگان
چکيده :
حجاب اسلامي يكي از نشانه هاي زنان مسلمان مي باشد و اهميت آن به حدي است كه يكي از مصاديق معروف و جزء شعائر اسلامي قرار گرفته، آنچه مطرح است اين كه آيا حكومت اسلامي حق دارد زنان مسلمان را به رعايت حجاب الزام نمايد.
از بررسي ها معلوم مي شود حكومت نسبت به احكام اسلامي نمي تواند بي تفاوت باشد و بايد مردم را به صلاح و خير هدايت و راهنمائي نمايد. در اين راستا اشكالاتي مطرح است كه در اين نوشتار به برخي از آنها پاسخ داده مي شود. مباحث مطرح شده عبارتنداز: فردي و اجتماعي بودن حكم حجاب، حوزه خصوصي و عمومي بودن احكام، امر نمودن به حجاب در روايات، مصداق معروف بودن حجاب و… است.
كليد واژه: حجاب ، حکومت ، حکم فردی ، حکم اجتماعی ، امر به معروف و نهی از منکر .