نویسنده : حسین رحیمی چکیده : انسان فطرتاً زيبايي چهره و آرايش و پوشش نيكو را دوست دارد و همراه در عرصه حيات, آن را به كار مي گيرد. پوشش و آرايشي كه موجب زينت و زيبايي انسان است, مورد تأكيد شريعت نيز مي باشد هر چند براي آن حدود و شعوري معين شده است.  […]

نویسنده : حسین رحیمی
چکیده :
انسان فطرتاً زيبايي چهره و آرايش و پوشش نيكو را دوست دارد و همراه در عرصه حيات, آن را به كار مي گيرد. پوشش و آرايشي كه موجب زينت و زيبايي انسان است, مورد تأكيد شريعت نيز مي باشد هر چند براي آن حدود و شعوري معين شده است. 
مقاله حاضر به موضوع زينت در انديشه ديني بر اساس مستندات و متون فقهي پرداخته و ضمن بيان واژه زينت, موضوعاتي را مورد توجه قرار داده است كه عبارتند از: زيبا به چه معناست, معناي اصطلاحي زينت و زيبايي, زيباشناسي, انواع زيبايي, مفردات مشابه زينت مثل جمال, آيا جمال دوستي از شاخه هاي لذت طلبي است, تفاوت زينت و جمال, زينت در روايات, زينت به واسطه طلا و البسه حرير, حرمت حرير و طلا از ديدگاه فقها, زينت مردان, تفاوت زينت و حكم در مردان و زنان و فلسفه عدم تشبه, زير ابرو برداشتن مردان, معيار لباس شهوت, لنز زينتي از نظر شرع, احكام نگاه و تأثير آن در روابط اجتماعي, ديدگاه فقها در مورد نگاه, جمال و زيبايي در انتخاب همسر, وظيفه مشتركي كه اسلام براي تعديل غريزه جنسي در مورد زن و مرد مقرر فرموده است, نگاه آلي و استقلالي, طبقات محارم و نوع زينت, فلسفه عدم تزيين و نرمش زنانه براي غير محارم, فلسفه ظاهر نكردن زينت و زيبايي زن مسلمان براي زن غير مسلمان, تلذذ و ريبه و ارتباط احكام نگاه و حجاب.
کلید واژه : زینت ، طلا ، حریر ، تشبه ، نگاه