نویسنده : مرتضي شيرودي چکيده: مقاله به‌دنبال پاسخ به اين سؤال است که امام خميني(ره) چگونه مفاهيمي چون آزادي و مشتقات آن را در دستگاه معنايي سنت اسلامي (فکري ـ ديني) واردکرده و با آن مواجه شده است؟ فرضيه مقاله اين است كه احتمالاً روش بومي‌سازي مفاهيم مدرن سياسي امام، مبتني‌بر يکسان ديدن مفاهيم مدرن […]

نویسنده : مرتضي شيرودي
چکيده:
مقاله به‌دنبال پاسخ به اين سؤال است که امام خميني(ره) چگونه مفاهيمي چون آزادي و مشتقات آن را در دستگاه معنايي سنت اسلامي (فکري ـ ديني) واردکرده و با آن مواجه شده است؟ فرضيه مقاله اين است كه احتمالاً روش بومي‌سازي مفاهيم مدرن سياسي امام، مبتني‌بر يکسان ديدن مفاهيم مدرن و سنتي در صورت و تغاير آنها در سيرت است.
کنکاش‌هاي اوليه نيز نشان مي‌دهد روش معظمٌ‌له در قالب کاربست ابزار اجتهاد و دين، مبتني‌بر يکسان پنداشتن مفاهيم مدرن و سنتي در صورت (شباهت در شکل) و مغاير دانستن آن دو، در سيرت است.
كليد واژه: امام‌خميني(ره)، بومي‌سازي، روش‌شناسي، مفاهيم مدرن، گفتمان و انقلاب اسلامي.