نویسندگان : يدالله حاجي‌زاده – نعمت‌الله صفري‌فروشاني – محمدرضا باراني – محمدرضا جباري چکيده: واکاوي ريشه‌ها و علل پيدايش پديده خطرناک غلو ـ که عمدتاً به‌صورت زياده‌گويي در حق ائمه شيعه(ع) نمود يافته ـ از اهميت خاصي برخوردار است. بدون شک، آشنايي دقيق با ريشه‌ها و علل به‌وجودآورنده غلو، در بسياري از موارد، مي‌تواند افراد […]

نویسندگان : يدالله حاجي‌زاده – نعمت‌الله صفري‌فروشاني – محمدرضا باراني – محمدرضا جباري
چکيده:
واکاوي ريشه‌ها و علل پيدايش پديده خطرناک غلو ـ که عمدتاً به‌صورت زياده‌گويي در حق ائمه شيعه(ع) نمود يافته ـ از اهميت خاصي برخوردار است. بدون شک، آشنايي دقيق با ريشه‌ها و علل به‌وجودآورنده غلو، در بسياري از موارد، مي‌تواند افراد را از گرفتار شدن در اين دام خطرناک رهايي بخشد. 
پژوهش حاضر، که با تکيه بر اسناد متقدم تاريخي، حديثي، فرقه‌شناختي و توجه به ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران، شکل گرفته، نشان مي‌دهد غلو و گزافه‌گويي، ريشه در علل و مسائل مختلف رواني، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و اعتقادي دارد. از عوامل رواني مي‌توان به حب افراطي، حس اسطوره‌سازي، جهالت و ناداني و تعصبات کورکورانه؛ از عوامل اجتماعي، به فشارهاي سياسي و رفع آنها؛ از عوامل سياسي، به دشمني با اهل‌بيت(ع) و اسلام؛ و از عوامل اعتقادي مي‌توان به اباحي‌گري، اختلافات فرقه‌اي و تأثيرات خارجي در اين زمينه، اشاره کرد.
کلیدواژه : غلو، غاليان، ريشه‌ها، عقايد غاليانه، ائمه(ع).