زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسنده : ف‍ت‍ح‍ی‍ه ف‍ت‍اح‍ی زاده چکیده :  در اين پژوهش راهکارهاي بنيادين فرهنگي و اجتماعي گسترش فرهنگ عفاف در ايران بررسي گرديده است. نگارنده در اين راستا به اصلاح باورهاي عمومي، اصلاح نگرش هاي فرهنگي در سياستگذاران و برنامه ريزان، هماهنگي کليه نهادهاي ذي ربط، اصلاح عملکرد رسانه ها، اصلاح نظام الگو سازي، به کارگيري […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسنده : ف‍ت‍ح‍ی‍ه ف‍ت‍اح‍ی زاده
چکیده : 
در اين پژوهش راهکارهاي بنيادين فرهنگي و اجتماعي گسترش فرهنگ عفاف در ايران بررسي گرديده است. نگارنده در اين راستا به اصلاح باورهاي عمومي، اصلاح نگرش هاي فرهنگي در سياستگذاران و برنامه ريزان، هماهنگي کليه نهادهاي ذي ربط، اصلاح عملکرد رسانه ها، اصلاح نظام الگو سازي، به کارگيري روش هاي صحيح براي گسترش حجاب، توجه به هدايت زمينه هاي طبيعي ميل به خودنمايي زنان، تقويت مرزهاي زنانگي و مردانگي به عنوان مهمترين راهکارهاي توسعه حجاب در ايران اشاره کرده و رعايت متانت و حفظ پوشش ضامن مصونيت اخلاقي و رواني براي جامعه به ارمغان مي آورد و گسترش فرهنگ عفاف بايد مورد توجه عميق مسئولين فرهنگي قرار گيرد.