تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

مسئولیت در برابر ازدواج جوانان

نویسنده : ض‍ی‍اء م‍رت‍ض‍وی
چکیده : 
نوشتار حاضر، در ادامه سلسله مطالب تفسیر سوره نور به شرح آیات ۳۴ – ۳۲ این سوره می پردازد. که در آن مسلمانان به ازدواج و تشکیل خانواده فرا خوانده شده و به آن دسته از کسانی که امکان مالی برای ازدواج ندارند توصیه می کند پاکدامنی خود را حفظ کنند تا شرایط مساعد فراهم شود. نویسنده با توضیح نکات ادبی آیات و شرح تفصیلی آن ها، بر ضرورت حفظ شئون اسلامی و شخصیت انسانی جوانان طبق آیات قرآنی تأکید می نماید.
شاید دوست داشته باشید