زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسندگان : ابراهيم كلانتري – سيدحسن قاضوی – حامد انوريان اصل چکيده : مشارکت، تداعي‌کنندة آزادي فطري انسان در تعيين سرنوشت جمعي خويش است. اما در انديشه اسلامي، مشارکت جمعي معني و مفهومي خاص مي‌يابد، که هم، مشابه انواع آن و هم متفاوت از آن است. در اين مقاله، مباني نظري مشارکت در چارچوب انديشة […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسندگان : ابراهيم كلانتري – سيدحسن قاضوی – حامد انوريان اصل
چکيده :
مشارکت، تداعي‌کنندة آزادي فطري انسان در تعيين سرنوشت جمعي خويش است. اما در انديشه اسلامي، مشارکت جمعي معني و مفهومي خاص مي‌يابد، که هم، مشابه انواع آن و هم متفاوت از آن است. در اين مقاله، مباني نظري مشارکت در چارچوب انديشة سياسي اسلام بررسي شده است.
ابتدا ضمن طرح معاني مشارکت و انواع آن، به‌بررسي پيش‌شرط‌هاي تحقق آن پرداخته و سپس به‌تبيين جايگاه مشارکت و محدودة آن از نظر اسلامي همت گماشته است. درنهايت، مباني مشارکت در اسلام را از متون ديني جستجو و تبيين آن‌را در سه مبحث قرآني، کلامي و فقهي از نظر گذرانده است. 
كليد واژه: مشارکت، مشارکت سياسي ـ اجتماعي، قرآن، فقه و کلام، انديشة سياسي اسلام.