تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

تفسیر مقارن آیه شریفه خمس

نویسنده: محمد فاکر میبدی
چکیده:
آیه ۴۱ سوره انفال یکی از آیات مورد مناقشه مفسران فریقین است. اهل‌سنت بر این باور است که تخمیس در آیه، منحصر به غنائم جنگی است؛ درحالی‌که شیعه به فراغنیمتی بودن خمس اعتقاد دارد. افزون‌براین، درباره اصناف مذکور در آیه باور غالب اهل‌سنت بر این است که نام خدا تشریفاتی است و تنها سهم پیامبر’ را باور دارند.
درباره مقصود از قرابت و اصناف سه‌گانه در آیه، دیدگاه‌های شیعه با اهل‌تسنن تفاوت ماهوی دارد؛ شیعه تمامی خمس را از آنِ خاندان پیامبر’ می‌داند؛ درحالی‌که اهل‌تسنن تنها سهم ذوالقربی را برای بنی‌هاشم قرار می‌دهد. مقاله با نگاه تطبیقی و مقارن به بررسی این مسائل می‌پردازد.
کلیدواژه: خمس، غنیمت، ربح، سهام‌بران خمس.
شاید دوست داشته باشید