نقدی بر خداشناسی اشو

نویسندگان: علی ارشد ریاحی / زینب فرهادی
چکیده:
این مقاله با رویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی درصدد بررسی آراء اشو در رابطه با خداشناسی است. در این زمینه، با نظر به کتب این مدعی عرفان هندی، پنج موضوع مهم را از آثار پراکنده وی در باب خداوند جمع‌آوری و مورد بحث قرار داده و سپس به نقد عقلانی و فلسفی آن پرداخته است. این پنج موضوع عبارتند از: اثبات وجود خداوند، تعریف خداوند، شناخت خدا، صفات خدا و چگونگی نائل شدن انسان به او. 
اشو در همه این مباحث ارائه‌شده، دچار خطا، به‌ویژه تناقض‌گویی شده است، ازاین‌رو، باید اذعان داشت که اکثر نقدهای واردشده بر مطالب ارائه شده، با توجه به تناقضاتی است که جز با دقت و تأمل در سخنان و نظریات وی قابل کشف نیست.
کلیدواژه‌: اشو، خداشناسی، اثبات خدا، شناخت خدا، صفات خدا، نائل شدن به خداوند.