زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسندگان: علي ارشد رياحي / زينب فرهادي چكيده: اين مقاله با رويكرد تحليلي و بررسي اسنادي درصدد بررسي آراء اشو در رابطه با خداشناسي است. در اين زمينه، با نظر به كتب اين مدعي عرفان هندي، پنج موضوع مهم را از آثار پراكنده وي در باب خداوند جمع‌آوري و مورد بحث قرار داده و سپس […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسندگان: علي ارشد رياحي / زينب فرهادي
چكيده:
اين مقاله با رويكرد تحليلي و بررسي اسنادي درصدد بررسي آراء اشو در رابطه با خداشناسي است. در اين زمينه، با نظر به كتب اين مدعي عرفان هندي، پنج موضوع مهم را از آثار پراكنده وي در باب خداوند جمع‌آوري و مورد بحث قرار داده و سپس به نقد عقلاني و فلسفي آن پرداخته است. اين پنج موضوع عبارتند از: اثبات وجود خداوند، تعريف خداوند، شناخت خدا، صفات خدا و چگونگي نائل شدن انسان به او. 
اشو در همه اين مباحث ارائه‌شده، دچار خطا، به‌ويژه تناقض‌گويي شده است، ازاين‌رو، بايد اذعان داشت كه اكثر نقدهاي واردشده بر مطالب ارائه شده، با توجه به تناقضاتي است كه جز با دقت و تأمل در سخنان و نظريات وي قابل كشف نيست.
كليدواژه‌: اشو، خداشناسي، اثبات خدا، شناخت خدا، صفات خدا، نائل شدن به خداوند.