نویسندگان : رضا قزي / سيدعلي حسني چكيده: يكي از گفتمان‏ هاي مهم در حال حاضر، جريان سنت‏گرايان است كه به بررسي «سنّت» به‌عنوان پديده‏اي با منشأ الهى مي‏پردازد. جريان سنت‏گرا، هر سنتى را جلوه‏اي از جلوه‌هاي خورشيد هدايت و موجي از درياي حقيقت مي‏داند.  اين نوشتار، با رويكردي گزارشي، تحليلى به اين موضوع مي‏پردازد […]

نویسندگان : رضا قزي / سيدعلي حسني
چكيده:
يكي از گفتمان‏ هاي مهم در حال حاضر، جريان سنت‏گرايان است كه به بررسي «سنّت» به‌عنوان پديده‏اي با منشأ الهى مي‏پردازد. جريان سنت‏گرا، هر سنتى را جلوه‏اي از جلوه‌هاي خورشيد هدايت و موجي از درياي حقيقت مي‏داند. 
اين نوشتار، با رويكردي گزارشي، تحليلى به اين موضوع مي‏پردازد كه چگونه مي‏توان به اين رهيافت رسيد كه آيا سنت موردنظر سنت‏گرايان، پاسخ مناسبي براي نيازهاي انسان معاصر دارد؟ هدف اين مقاله، در عين ارائه يك چارچوب نظرى براى شناخت جريان سنت‌‏گرا در سدة اخير، بررسي ديدگاه «وحدت متعالي اديان» از منظر شوآن را وجهه همت خويش قرار داده است. اين پژوهش، از يك‌سو خود مقدمه‏ اى است براى جريان‏شناسى تفكر دينى معاصر و از سوي ديگر پى‏جويى و بهره ‏گيرى از آنها براى به‏ سازى معرفت دينى و رويارويى منطقى با پرسش ‏ها و چالش‏ هاى فراروى مطالعات جريان‏ شناسانه است.
كليدواژه‌: سنت‏، سنت‏گرايان، فريتيوف شوآن، حكمت جاودان، وحدت متعالي اديان.