تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

مقایسه متون مربوط به زن در قرآن، تورات و انجیل

نویسندگان: حمید شهریاری – سادات حسینی
چکیده : 
بررسی نگرش و برخورد مکاتب و اقوام گذشته با زن، تا حدی موقعیت و جایگاه تاریخی او را برای ما تبیین می کند. در دوره ای، منزلت و ارزش زن در ردیف حیوانات اهلی، ابزار کار و تولید بود و زمانی نیز برای اطفای شهوات از او استفاده می شد. در قبال این همه کار طاقت فرسا، زن از حداقل حقوق خویش محروم بود؛ نه اختیاری در خانه و تصرف اموال داشت، نه نقشی در تربیت فرزندان و نه بهره ای از دانش و بینش. 
بالاتر ازهمه، زن در بعضی جوامع حق حیات نیز نداشت و همه چیز وی به شوهرش وابسته بود؛ به گونه ای که پس ازمرگ او، حق زندگی را از زن می گرفتند. این مقاله می کوشد موقعیت و جایگاه زن را در تورات، انجیل و قرآن بررسی نماید. از این رو، ابتدا به وضعیت زن در کشورهای متفاوت، و سپس به تبیین مقام زن درکتب آسمانی می پردازد.
کلید واژه: قرآن،زن،تاریخ،انجیل،تورات
شاید دوست داشته باشید