نویسنده: سيدعلي‌اکبر حسيني شحنه چکيده: نظام جمهوري اسلامي ايران، بايد طراحي سنجيده و جامعي از راهبردها و برنامه‌هاي خود، با درنظرگرفتن خطرات و آسيب‌هاي پيش‌رو، داشته باشد. اين راهبردها براي موفقيت، بايد هم‌زمان برآمده و ناظر به اهداف، امکانات، موانع و حفظ ارزش‌هاي کانوني و اصلي نظام باشد.  نگارنده مقاله با استفاده از روش استنتاجي […]

نویسنده: سيدعلي‌اکبر حسيني شحنه
چکيده:
نظام جمهوري اسلامي ايران، بايد طراحي سنجيده و جامعي از راهبردها و برنامه‌هاي خود، با درنظرگرفتن خطرات و آسيب‌هاي پيش‌رو، داشته باشد. اين راهبردها براي موفقيت، بايد هم‌زمان برآمده و ناظر به اهداف، امکانات، موانع و حفظ ارزش‌هاي کانوني و اصلي نظام باشد. 
نگارنده مقاله با استفاده از روش استنتاجي ـ تحليلي در مقام بيان اهداف راهبردي و سياست‌هاي راهبردي‌اي است که ناظر به ابعاد مذكور است. فرضيه اصلي مقاله اين است که اقدامات حکومت در صورتي نقش مؤثر در تداوم درازمدت حيات نظام، مشروعيت و بالندگي هويتي آن خواهد داشت که پيگيري اهداف در چارچوب راهبردها، موجب انسجام، وحدت و تداوم توسعه بالنده باشد و دراختيارداشتن اهداف و ارزش‌ها، بدون «راهبرد»، وافي به‌دستيابي اهداف نيست.
كليد واژه: راهبرد، هدف، هويت، برنامه‌ريزي و جمهوري اسلامي ايران.