اهمیت راهبردها در پایداری هویت جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: سیدعلی‌اکبر حسینی شحنه
چکیده:
نظام جمهوری اسلامی ایران، باید طراحی سنجیده و جامعی از راهبردها و برنامه‌های خود، با درنظرگرفتن خطرات و آسیب‌های پیش‌رو، داشته باشد. این راهبردها برای موفقیت، باید هم‌زمان برآمده و ناظر به اهداف، امکانات، موانع و حفظ ارزش‌های کانونی و اصلی نظام باشد. 
نگارنده مقاله با استفاده از روش استنتاجی ـ تحلیلی در مقام بیان اهداف راهبردی و سیاست‌های راهبردی‌ای است که ناظر به ابعاد مذکور است. فرضیه اصلی مقاله این است که اقدامات حکومت در صورتی نقش مؤثر در تداوم درازمدت حیات نظام، مشروعیت و بالندگی هویتی آن خواهد داشت که پیگیری اهداف در چارچوب راهبردها، موجب انسجام، وحدت و تداوم توسعه بالنده باشد و دراختیارداشتن اهداف و ارزش‌ها، بدون «راهبرد»، وافی به‌دستیابی اهداف نیست.
کلید واژه: راهبرد، هدف، هویت، برنامه‌ریزی و جمهوری اسلامی ایران.
اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید