نویسندگان: محسن قمي – مرضيه سادات سجادي چکيده: تأثير فرهنگ مدرنيسم بر زندگي انسان معاصر موجب شده است که گروهي از عدم امکان اجراي بسياري از مفاهيم اخلاقي در عصر جديد سخن به‌ميان آورند. از سوي ديگر تفسير نامناسب زهد، سبب شده که برخي خود را از تمامي نعمات الهي محروم ساخته و زندگي را […]

نویسندگان: محسن قمي – مرضيه سادات سجادي
چکيده:
تأثير فرهنگ مدرنيسم بر زندگي انسان معاصر موجب شده است که گروهي از عدم امکان اجراي بسياري از مفاهيم اخلاقي در عصر جديد سخن به‌ميان آورند. از سوي ديگر تفسير نامناسب زهد، سبب شده که برخي خود را از تمامي نعمات الهي محروم ساخته و زندگي را بر خود و اطرافيان خويش سخت نمايند.
اين مقاله درپي آن است که درعين نشان دادن ناسازگاري مباني مدرنيسم با مباني اسلامي، به اثبات امکان اجراي زهد در اين عصر پرداخته و با تفسير صحيح زهد با استفاده از قرآن و سنت، عرصه‌هاي مختلف اجراي زهد همچون عرصه توليد، مصرف، تخصيص درآمد و … را بررسي و به ارائه الگوي صحيح زهد در آنها بپردازد.
کلیدواژه: زهد، اسراف، مدرنيته، مفاهيم اخلاقي، اخلاق اسلامي.