زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نويسندگان: بهجت يزدخواستي – محسن اخوان مهدوي چکيده: در مقالة حاضر، ابتدا ماهيت متفاوت انقلاب اسلامي ايران با نگاهي بر نظرية مارکسيستي پيرامون انقلاب به‌عنوان مهم‌ترين نظرية انقلابي غيرتوحيدي، بررسي مي‌شود و درادامه، تبيين پويايي انقلاب در افق فکري و فرهنگي آن پيگيري مي‌شود.  نتيجة نهايي مقاله اين است که يکي از مباني فکري انقلاب […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نويسندگان: بهجت يزدخواستي – محسن اخوان مهدوي
چکيده:
در مقالة حاضر، ابتدا ماهيت متفاوت انقلاب اسلامي ايران با نگاهي بر نظرية مارکسيستي پيرامون انقلاب به‌عنوان مهم‌ترين نظرية انقلابي غيرتوحيدي، بررسي مي‌شود و درادامه، تبيين پويايي انقلاب در افق فکري و فرهنگي آن پيگيري مي‌شود. 
نتيجة نهايي مقاله اين است که يکي از مباني فکري انقلاب اسلامي، نظرداشتن به‌حاکميت حضرت مهدي(عج) است و اين مبناي فکري همراه با ماهيت توحيدي انقلاب که آن‌را از ساير جريان‌هاي انقلابي غيرتوحيدي جدا مي‌سازد، به‌راز ماندگاري انقلاب بدل شده است. 
كليد واژه: انقلاب اسلامي ايران، غدير، طبقات اجتماعي، ازخودبيگانگي، آگاهي طبقاتي، حاکميت حضرت مهدي(ع).