شأن اخلاقی و بررسی دیدگاه‌های رایج

نویسنده: علی پاکپور
چکیده:
معیارهایی مانند حیات، ژن انسانی، فاعلیت اخلاقی، ادراک و احساس، روابط اجتماعی یا بیولوژیک و ترکیبی از موارد مذکور اموری است که براساس آن می‌توان درباره شأن اخلاقی موجودات گفتگو کرد. این نظریات براساس محوریت انسان و غیر انسان و با تأکید بر ارزش ذاتی، درصدد دفاع از معیار خود برآمده‌اند. مراد از ارزش ذاتی عموماً ارزش غیر ابزاری و مستقل از نظر ارزش‌گذار است. 
نگارنده معتقد است براساس بررسی دیدگاه‌های موجود، با توجه به دو مسئله ارزش اخلاقی و ارزش ذاتی به این نتیجه رسیده است که اولاً، اطلاق شأن اخلاقی برای غیرانسان (حیوانات و نباتات) به‌صورت حقیقی صحیح نیست؛ ثانیاً با پذیرش انسان‌محوری در مسئله شأن اخلاقی می‌توان ارزش ابزاری سایر موجودات را با توجه به هدف متعالی اسلام، همسان ارزش ذاتی دانست.
کلیدواژه: اخلاق، شأن اخلاقی، ارزش ذاتی، ارزش ابزاری.
شاید دوست داشته باشید