نویسنده: علي پاکپور چکيده: معيارهايي مانند حيات، ژن انساني، فاعليت اخلاقي، ادراک و احساس، روابط اجتماعي يا بيولوژيک و ترکيبي از موارد مذکور اموري است که براساس آن مي‌توان درباره شأن اخلاقي موجودات گفتگو کرد. اين نظريات براساس محوريت انسان و غير انسان و با تأکيد بر ارزش ذاتي، درصدد دفاع از معيار خود برآمده‌اند. […]

نویسنده: علي پاکپور
چکيده:
معيارهايي مانند حيات، ژن انساني، فاعليت اخلاقي، ادراک و احساس، روابط اجتماعي يا بيولوژيک و ترکيبي از موارد مذکور اموري است که براساس آن مي‌توان درباره شأن اخلاقي موجودات گفتگو کرد. اين نظريات براساس محوريت انسان و غير انسان و با تأکيد بر ارزش ذاتي، درصدد دفاع از معيار خود برآمده‌اند. مراد از ارزش ذاتي عموماً ارزش غير ابزاري و مستقل از نظر ارزش‌گذار است. 
نگارنده معتقد است براساس بررسي ديدگاه‌هاي موجود، با توجه به دو مسئله ارزش اخلاقي و ارزش ذاتي به اين نتيجه رسيده است که اولاً، اطلاق شأن اخلاقي براي غيرانسان (حيوانات و نباتات) به‌صورت حقيقي صحيح نيست؛ ثانياً با پذيرش انسان‌محوري در مسئله شأن اخلاقي مي‌توان ارزش ابزاري ساير موجودات را با توجه به هدف متعالي اسلام، همسان ارزش ذاتي دانست.
کلیدواژه: اخلاق، شأن اخلاقي، ارزش ذاتي، ارزش ابزاري.