زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسنده : م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی ب‍ه‍دارون‍د    چکیده :  مقاله حاضر ضمن اشاره به اولويت حفظ فرهنگ حجاب بر حفظ نوع خاصي از حجاب، ارتباط «چادر» را به عنوان يك حجاب آرماني با تكامل اجتماعي بررسي مي كند. نويسنده در ادامه با توجه به رابطه حجاب و تكامل اجتماعي در سه سطح احكام توصيفي، احكام دستوري و […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسنده : م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی ب‍ه‍دارون‍د   
چکیده : 
مقاله حاضر ضمن اشاره به اولويت حفظ فرهنگ حجاب بر حفظ نوع خاصي از حجاب، ارتباط «چادر» را به عنوان يك حجاب آرماني با تكامل اجتماعي بررسي مي كند. نويسنده در ادامه با توجه به رابطه حجاب و تكامل اجتماعي در سه سطح احكام توصيفي، احكام دستوري و نظام احكام اجتماعي، به تبيين اين رابطه در سطح احكام اجتماعي پرداخته و تعريفي از رابطه حجاب و تكامل اجتماعي ارائه مي نمايد.
وي با طرح اجمالي ارزيابي رابطه حجاب با تكامل اجتماعي در سه بخش ضرورت مدل ارزيابي، اصول مدل و كارآمدي آن، در مجموع چادر را با پوششي آرماني و با ارزش سياسي والا توصيف مي كند.