نویسندگان: عباسعلي رهبر – مهرداد مقدمي چکيده: مردم‌سالاري ديني، برداشتي نوين از اسلام است که بر جنبه‌هاي سياسي اسلام به‌عنوان ديني کامل و جامع پرداخته است و بر نقش مردم در امور سياسي جامعة ديني تأکيد دارد و دلالت بر مرجعيت سياسي و اجتماعي اسلام دارد. از طرفي، تنها مدل حکومتي است که در آن، […]

نویسندگان: عباسعلي رهبر – مهرداد مقدمي
چکيده:
مردم‌سالاري ديني، برداشتي نوين از اسلام است که بر جنبه‌هاي سياسي اسلام به‌عنوان ديني کامل و جامع پرداخته است و بر نقش مردم در امور سياسي جامعة ديني تأکيد دارد و دلالت بر مرجعيت سياسي و اجتماعي اسلام دارد. از طرفي، تنها مدل حکومتي است که در آن، مشروعيت ديني و مشروعيت سياسي با هم جمع شده است. 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که جمهوري‌بودن نظام سياسي کشور را به‌طرق مختلف تضمين کرده است اصل تفکيک قوا، محوريت مردم در شکل‌گيري نظام و نيز ادارة امور کشور به‌اتکاي آراي عمومي در نظام جمهوري اسلامي را مورد پذيرش قرار داده و تمهيداتي را براي تحديد قدرت دول، محو استبداد، نهادينه‌کردن آزادي، مقابله با فساد و سوء‌ استفاده از قدرت، پيش‌بيني کرده است. 
كليد واژه: قانون اساسي، دين، مردم‌سالاري، حقوق، آزادي، حاکميت، اقتدار.