مبانی و معیارهای رفتار با زن در قرآن

نویسنده: سید حسین هاشمی
چکیده :  این مقاله، ابتدا به ابعاد گوناگون همسانی زن و مرد از دیدگاه قرآن می پردازد و مسأله تعقل زنان و تفاوت های مردان و زنان را مطرح می کند. آنگاه اهداف بنیادین نهاد خانواده را برشمرده و ملاک و معیار کلی معاشرت مردان و زنان را در نهاد خانواده و روابط زناشویی بررسی می کند.