زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نويسنده: بهروز افشار چکيده: اين مقاله درصدد بررسي ماهيت ده فرمان و تبيين ارزش آن از نظر محققاني همچون ابن‌تيميه، ابن‌خلدون، سيد قطب، ابو‌عبدالله قرطبي و فخررازي است. به گفته دانشمندان يهود، تورات مشتمل بر 613 حکم است. در ميان اين احکام، ده حکم اهميتى ويژه دارند. اين فرمان‌ها محور شريعت يهودند و همة احکام […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نويسنده: بهروز افشار
چکيده:
اين مقاله درصدد بررسي ماهيت ده فرمان و تبيين ارزش آن از نظر محققاني همچون ابن‌تيميه، ابن‌خلدون، سيد قطب، ابو‌عبدالله قرطبي و فخررازي است. به گفته دانشمندان يهود، تورات مشتمل بر 613 حکم است. در ميان اين احکام، ده حکم اهميتى ويژه دارند. اين فرمان‌ها محور شريعت يهودند و همة احکام شريعت يهود در همين فرامين ريشه دارد. در‌واقع، قوم اسرائيل با پذيرفتنِ اين فرمان‌ها با خدا هم‌پيمان شده است. 
تعبير قرآن کريم از «الواح»، اشاره به دو لوح شامل ده فرمان از کتاب مقدس است که در آيه 145 سوره اعراف به آنها اشاره شده است. نظر به اهميتي که ده فرمان در نزد عالمان يهود يافت و اشارات دقيق و لطيفي که قرآن کريم به آن دارد، پس از قرون وسطا، حکما و متکلمان و محققاني همچون سيد قطب، خطيب تبريزي، ابن‌تيميه، ابن‌خلدون و ديگران با ديدگاه‌هاي متفاوت، به نقد و بررسي در اين‌باره پرداختند که تفصيل اين بحث در اين مقاله مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.
کليد‌واژه: ده فرمان، تورات، قرآن، قرون وسطا.