زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نويسنده: اصغر کيفرخي چکيده:  در اين مقاله معاني متعدد و متفاوت کفائت در مباحث مختلف باب نکاح و همچنين معناي مورد نظر اهل سنت از کفائت که با نظر فقهاي شيعه فرق مي کند، بيان شده است. همچنين گفته شده که فقهاي شيعه در سه مبحث در باب نکاح به بحث کفائت پرداخته اند: اول: […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نويسنده: اصغر کيفرخي
چکيده: 
در اين مقاله معاني متعدد و متفاوت کفائت در مباحث مختلف باب نکاح و همچنين معناي مورد نظر اهل سنت از کفائت که با نظر فقهاي شيعه فرق مي کند، بيان شده است. همچنين گفته شده که فقهاي شيعه در سه مبحث در باب نکاح به بحث کفائت پرداخته اند: اول: مواردي که کفائت شرط صحت نکاح و عدم آن باعث فسخ نکاح است دوم: موارد مستحب و مکروه رعايت و عدم رعايت کفائت سوم: عدم لزوم مراعات نظر پدر يا جد پدري که از ازدواج با کفو ممانعت مي کنند.
در ادامه ديدگاههاي مذاهب مختلف اهل سنت پيرامون کفائت در نکاح و افراط و تفريط آنها در اين موضوع و نيز تطبيق و عدم تطبيق ديدگاههاي آنان با نظرات شيعه بررسي شده است.
کليد واژه: کفويت همسر،کفويت در ازدواج،کفائت همسر،کفويت از ديدگاه فقها