کفائت در نکاح از نگاه مذاهب و فرق اسلامی

نویسنده: اصغر کیفرخی
چکیده: 
در این مقاله معانی متعدد و متفاوت کفائت در مباحث مختلف باب نکاح و همچنین معنای مورد نظر اهل سنت از کفائت که با نظر فقهای شیعه فرق می کند، بیان شده است. همچنین گفته شده که فقهای شیعه در سه مبحث در باب نکاح به بحث کفائت پرداخته اند: اول: مواردی که کفائت شرط صحت نکاح و عدم آن باعث فسخ نکاح است دوم: موارد مستحب و مکروه رعایت و عدم رعایت کفائت سوم: عدم لزوم مراعات نظر پدر یا جد پدری که از ازدواج با کفو ممانعت می کنند.
در ادامه دیدگاههای مذاهب مختلف اهل سنت پیرامون کفائت در نکاح و افراط و تفریط آنها در این موضوع و نیز تطبیق و عدم تطبیق دیدگاههای آنان با نظرات شیعه بررسی شده است.
کلید واژه: کفویت همسر،کفویت در ازدواج،کفائت همسر،کفویت از دیدگاه فقها
اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید