بانی کشف حجاب در ایران / تصویر

به گزارش ادیان نیوز، برنامه معروف به کشف حجاب هفدهم دیماه ۱۳۱۴ با شرکت همسر و دختران رضا شاه
پهلوی که بدون حجاب در جشن دانشسرای عالی شرکت کرده بودند به اجرا درآمد.
رضا شاه در همین روز علی اصغر حکمت کفیل وزارت فرهنگ را که به اجرای این
برنامه کمک فراوان کرده بودند به مقام وزارت (وزارت فرهنگ) ارتقاء داد.

بانی کشف حجاب در ایران

منبع : مشرق