به گزارش ادیان نیوز، این شهر در چین واقع است و حدود چهل هزار مانک و نان بودایی (شخصیت های مذهبی مرد و زن بودایی) در این شهر زندگی می کنند. جالب است بدانید در این شهر تلویزیون ممنوع است اما داشتن موبایل ایرادی ندارد. این شهر به آکادمی لورانگ گار مشهور است و تنها […]

به گزارش ادیان نیوز، این شهر در چین واقع است و حدود چهل هزار مانک و نان بودایی (شخصیت های
مذهبی مرد و زن بودایی) در این شهر زندگی می کنند. جالب است بدانید در این
شهر تلویزیون ممنوع است اما داشتن موبایل ایرادی ندارد.

این شهر به آکادمی لورانگ گار مشهور است و تنها در سال 1980 تاسیس شده و امروز به بزرگترین مرکز آموزش بودایی ها تبدیل شده است.

بزرگترین شهر بوداییان جهان

بزرگترین شهر بوداییان جهان

بزرگترین شهر بوداییان جهان

بزرگترین شهر بوداییان جهان

بزرگترین شهر بوداییان جهان

بزرگترین شهر بوداییان جهان

بزرگترین شهر بوداییان جهان

بزرگترین شهر بوداییان جهان

بزرگترین شهر بوداییان جهان

بزرگترین شهر بوداییان جهان

بزرگترین شهر بوداییان جهان

منبع : شفقنا