غایت‌نگری اخلاقی و مسئولیت اجتماعی

نویسنده: مهدی براتعلی‏پور
چکیده:
این پژوهش در تلاش است تا با بهره‌گیری از ویژگی‌های دو روایت تک‌ساحتی و دوساحتی از فلسفه اخلاق غایت‌نگر، دو الگوی متمایز از مسئولیت اجتماعی را بازسازی کند. 
روایت نخست با تأکید بر هویت جماعتی و اولویت‌یابی تعهد به خیر جماعت‌ها، مسئولیت اجتماعی را به شکلی تاریخمند و غیرانتخابی، در چارچوب تبعیت‌پذیری و عمل متعهدانه به الگوهای رفتاری جامعه معنا ‌کند و روایت دوم، از یک سو در ساحت طبیعت‌گرا با الگوی مسئولیت اجتماعی در روایت نخست تفاوت بارزی ندارد و از دیگر سو، در ساحت فطرت‌گرا، با تأکید بر ذات‌گروی و شمول‌پذیری، مسئولیت اجتماعی را به شکلی غیرتاریخمند و انتخابی، در چارچوب انطباق‌پذیری الگوهای رفتاری جامعه با غایات و مطلوبیت‌های ذاتی نماید.
کلید واژه‌: غایت‌نگری، اخلاق، مسئولیت اجتماعی، ذات‌گروی، شمول‌پذیری.
شاید دوست داشته باشید