زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نويسنده: سيدکاظم سيدباقري چکيده: طرح مصلحت نظام سياسي، پس از تشکيل نظام جمهوري اسلامي، در برخي ساحت‌ها موجب تحول فقه سياسي شيعه شد. در‌‌اين نوشته کوشيده‌ايم تا با بررسي جايگاه مصلحت در فقه سياسي شيعه و با توجه به‌امکان فهم برخي از مصالح و مفاسد و ساحت کارآمدي و ابزاري آن براي اداره جامعه و […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نويسنده: سيدکاظم سيدباقري
چکيده:
طرح مصلحت نظام سياسي، پس از تشکيل نظام جمهوري اسلامي، در برخي ساحت‌ها موجب تحول فقه سياسي شيعه شد. در‌‌اين نوشته کوشيده‌ايم تا با بررسي جايگاه مصلحت در فقه سياسي شيعه و با توجه به‌امکان فهم برخي از مصالح و مفاسد و ساحت کارآمدي و ابزاري آن براي اداره جامعه و اجراي احکام و آموزه‌هاي دين، نقش آن‌را در دگرگوني اين دانش، نشان دهيم. 
لذا اين نکته را مورد تأکيد قرار داديم که با توجه به‌نقش مصلحت در اموري مانند گذر از نگاه محدود به‌نگرش کلان؛ بروز کارآمدي فقه سياسي؛ کاربردي شدن احکام حکومتي و توسعه قلمرو مسايل فقه سياسي؛ اين اصل، توانسته است اين دانش را دچار برخي تحول‌ها سازد و از آنجا که اين تحول بر اساس روش اجتهاد سامان يافته، تحولي اصيل است.
كليد واژه: فقه سياسي شيعه، تحول، مصلحت نظام سياسي، اجتهاد، کارآمدي، حکم حکومتي، نگرش محدود و کلان.