تأملی بر رویکرد تبشیرکاتولیکی در جوامع اسلامی

نویسنده: مرتضی صانعی

چکیده:
از زمان ظهور اسلام، مسیحیت فعالیت تبشیری خود را نسبت به مسلمانان، در اشکال متفاوتی انجام داده است. در این زمینه، می‌توان به رویکرد انفعالی، هجومی، فرهنگی و دیالوگی اشاره کرد. این مقاله، با روش اسنادی ـ تحلیلی و با هدف تبیین مواضع تبشیری واتیکان نگارش یافته، و به بررسی این مدعا می‌پردازد که کلیسا با رویکردهای گوناگون به فعالیت تبشیری در جوامع اسلامی پرداخته‌ است.
این پژوهش، درنگی است که مسیر گفت‌وگوی بین‌الادیان، به‌ویژه اسلام و مسیحیت را حساس و پیچیده نشان می‌دهد و موجب درک عمیق از گفت‌وگو در قالب تبلیغ و تبشیر می‌شود؛ نکته‌ای که شایسته توجه دانشمندان، مجریان و سیاست‌گذاران گفت‌‌وگو است.

کلیدواژه: کلیسا، پاپ، واتیکان، تبشیر انفعالی، تبشیر هجومی، تبشیر فرهنگی، تبشیر دیالوگی، جوامع اسلامی.

شاید دوست داشته باشید