شناسایی مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در حوزه کسب‌وکار از دیدگاه برخی آیات و روایات

شناسایی مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در حوزه کسب‌وکار از دیدگاه برخی آیات و روایات

نویسندگان: ابراهیم کلانتری – اسماعیل کلانتری – فاطمه محمودی

چکیده:
اگرچه شاخص‌های گوناگون سبک زندگی اسلامی در آیات و روایات متعددی تبیین شده است، عدم تعمیق و تدقیق اندیشمندان اسلامی در این حوزه و نیز توأم نشدنِ آن با سبک زندگی امروزی، موجب کم‌رنگ شدن مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در جامعه معاصر شده است. در این پژوهش، نگارندگان با تعمّق و تدبّر در آیات و روایات اسلامی (رویکرد دینی) و مفاهیم کسب‌وکار (رویکرد تخصصی)، به شناسایی مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در حوزه کسب‌وکار می‌پردازند.
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده، کیفی است. دستاورد این پژوهش، شناسایی ۴۴ مؤلفه است که باید در کسب‌وکار اسلامی رعایت شود و همچنین ۳۸ مؤلفه که باید در کسب‌وکار اسلامی از آن پرهیز شود. این مؤلفه‌ها در ۳ گروه ویژگی‌های دینی، ویژگی‌های اخلاقی و ویژگی‌های کارآفرینی جای گرفته‌اند.

کلیدواژه: سبک زندگی اسلامی، کسب‌وکار، مؤلفه‌ها، آیات و روایات.