نگاهی‌ گذرا به‌ نقش‌ پیامبر(ص) در احیا و توسعه‌ حقوق‌ بشر

نویسنده: عبدالحکیم‌ سلیمی
چکیده: 
در پژوهش حاضر، ضمن نیم نگاهى به «وضعیت حقوق بشر در عصربعثت»، جایگاه انسان و حقوق اساسى او و نقش پیامبر در احیا و توسعه ی حقوق بشر مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به تعالیم اسلام و تاریخ جامعه نبوى معلوم مى گردد که هرگونه تحوّل در این زمینه، مرهون ابتکار و تلاش هاى خالصانهء انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلام است. امروزه اگر برخى در سطح جهانى از حقوق 
بشر دم مى زنند، اسلام، حدود چهارده قرن پیش، آن را اعلام کرده و پیامبرخدا(ص)در راستاى توسعه ی آن با تمام توان کوشیده است .
قرآن کریم، شکوفایى اخلاق و معنویت، اقامهء قسط و عدالت، همگانى ساختن تعلیم و تربیت، مبارزه با جهل و فراهم ساختن زمینهء زندگى درصلح و مسالمت را از مهم ترین اهداف پیامبر(ص)برمى شمارد که ثمرهء آن،احیا و توسعهء حقوق انسانى و سرانجام، هدایت انسان به سوى کمال نهایى او است که سیره پیامبر اعظم گواه بر این ادعا است.
کلیدواژه: حقوق بشر، پیامبر اعظم (ص) حق حیات، آزادى، مساوات، کرامت انسان