تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

کالبد شکافی معنای حق در اندیشه سیاسی فقهاء شیعه

نویسنده: سید محمود نبویان
چکیده:
مسئلهء حق از مباحث مهم جارى در حوزهء اندیشه هاى سیاسى، حقوقى و اخلاقى است. تحلیل درست از حق، مبتنى بر آن است که ابتدا معناى حق روشن شود. حق در لغت معانى مختلف دارد. و در اصطلاح نیز با توجه به موضوعات و علوم مختلف فلسفه،اخلاق، سیاست و حقوق، در معانى گوناگون استعمال مى شود. اما در دستیابى به معناى مورد بحث از حق که شامل سه علم سیاست، حقوق و اخلاق مى شود، توجه به این امر ضرورى است که اصطلاح «حق بودن» غیر از اصطلاح «حق داشتن» است ومراد از حق در محل بحث اصطلاح «حق داشتن» است.
فقها نسبت به حق، معانى مختلفى مانند: سلطنت، امرى اعتبارى که اثرش سلطنت است، حکم و… بیان کرده اند که این نظریه ها به نقد گذاشته شده و در انتها «امتیاز» به عنوان معناى حق مورد قبول قرار گرفته است.
کلیدواژه: حق، حق بودن، حق داشتن و امتیاز.
شاید دوست داشته باشید