نويسنده: سيد محمود نبويان چکيده: مسئلهء حق از مباحث مهم جارى در حوزهء انديشه هاى سياسى، حقوقى و اخلاقى است. تحليل درست از حق، مبتنى بر آن است كه ابتدا معناى حق روشن شود. حق در لغت معانى مختلف دارد. و در اصطلاح نيز با توجه به موضوعات و علوم مختلف فلسفه،اخلاق، سياست و حقوق، […]

نويسنده: سيد محمود نبويان
چکيده:
مسئلهء حق از مباحث مهم جارى در حوزهء انديشه هاى سياسى، حقوقى و اخلاقى است. تحليل درست از حق، مبتنى بر آن است كه ابتدا معناى حق روشن شود. حق در لغت معانى مختلف دارد. و در اصطلاح نيز با توجه به موضوعات و علوم مختلف فلسفه،اخلاق، سياست و حقوق، در معانى گوناگون استعمال مى شود. اما در دستيابى به معناى مورد بحث از حق كه شامل سه علم سياست، حقوق و اخلاق مى شود، توجه به اين امر ضرورى است كه اصطلاح «حق بودن» غير از اصطلاح «حق داشتن» است ومراد از حق در محل بحث اصطلاح «حق داشتن» است.
فقها نسبت به حق، معانى مختلفى مانند: سلطنت، امرى اعتبارى كه اثرش سلطنت است، حكم و… بيان كرده اند كه اين نظريه ها به نقد گذاشته شده و در انتها «امتياز» به عنوان معناى حق مورد قبول قرار گرفته است.
کلیدواژه: حق، حق بودن، حق داشتن و امتياز.