نویسنده: محمد حسن‌ قدردان‌ قراملكي‌ چكیده: مقاله حاضر به اهمیت و جایگاه عنصر مصلحت در تشریع احكام اجتماعی اسلام می پردازد، نویسنده بعد از اشاره به رورت بحث و تعریف مصلحت و احكام اجتماعی، نقش مصلحت را در چهار مقام (1. جعل وجوب 2. رفع وجوب 3. جعل حرمت 4. رفع تحریم) نشان می دهد. […]

نویسنده: محمد حسن‌ قدردان‌ قراملكي‌
چكیده:
مقاله حاضر به اهمیت و جایگاه عنصر مصلحت در تشریع احكام اجتماعی اسلام می پردازد، نویسنده بعد از اشاره به رورت بحث و تعریف مصلحت و احكام اجتماعی، نقش مصلحت را در چهار مقام (1. جعل وجوب 2. رفع وجوب 3. جعل حرمت 4. رفع تحریم) نشان می دهد. در این مقاله، موارد تأثیرگذار مصلحت در اصل وضع حكم اجتماعی یا تغییر آن، تقریر شده است.
کلیدواژه: مصلحت، احكام اجتماعى، حكومت، حاكم، اضطرار