بررسی تعاریف دین از منظری دیگر

نویسنده: علی شیروانی
چکیده:
«تعریف دین» امروزه از بحث‌های مهم و چالش‌خیز در حوزه‌های گوناگون دین‌پژوهی، به‌ویژه روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و پدیدارشناسی دین می‌باشد و این موجب شده که این بحث از مسائل جدید کلامی بشمار آید؛ هرچند، تاکنون چندان توجهی بدان نمی‌شد. 
در این مقاله ضمن اشاره به مبانی خاص تعریف‌های گوناگون دین و بیان اهمیت جایگاه‌شناسی معرفتی این تعاریف، با تکیه بر تعریف‌های روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و پدیدارشناختی دین، عوامل اصلی گوناگونی تعریف‌های دین مشخص خواهند شد که عبارت‌اند از: عدم تفکیک دین به‌عنوان حقیقتی مستقل و واقعیتی وابسته به انسان؛ عدم تفکیک دین متحقق و دین آرمانی؛ اضلاع متکثر دین؛ ظهور رشته‌های گوناگون دین‌پژوهی با اختلاف در پیش‌فرض‌ها و نظریه‌های پذیرفته‌شده از سوی دین‌پژوهان (نظریه‌مند بودن تعریف‌های دین).
کلید واژه: دین، تعریف دین، کلام جدید، جامعه‌شناسی دین، روان‌شناسی دین، پدیدارشناسی دین.