ابعاد هویت‌یابی نظام اخلاقی دین با تأکید بر جنبه‌های کارکردگرایی

نویسنده: مسلم محمدی
چکیده:
اخلاق دینی مبتنی بر نظام خاصی است که تنها با در نظر گرفتن عناصر و هدف مشترک معنا نمی‌یابد. بلکه دارای اضلاع سه‌گانه‌ای است که افزون بر دو رکن فوق، خاستگاه توحیدی آن نیز باید در نظر گرفته شود.
با توجه به اینکه اخلاق در کنار احکام عملی و اعتقادات جزء دین است، دین دراین‌باره کارکردهای گوناگونی دارد که شاخص‌ترین آنها عبارت‌اند از: ایضاح مفاهیم اخلاقی، تعدیل خودخواهی در انسان‌ها، قداست‌بخشی به ارزش‌های اخلاقی و ارائه هدف غایی برای اخلاق.
وجه شاخص و ممیزه نظام اخلاق دینی بر خدامحوری، معنویت‌گرایی، بازگشت به عالم تکوین، اتکا بر عقل، نقل و فطرت و دفاع عقلانی از اخلاق بنابر اصل حسن‌وقبح ذاتی و اخلاقی استوار است که از مبانی اساسی اخلاق دین‌محور بشمار می‌آیند.
کلید واژه: اخلاق، اخلاق دینی، نظام اخلاقی، دین، کارکردگرایی.
شاید دوست داشته باشید