تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

اسلام و مسیحیت؛ امکان گفت‌وگوی دو مکتب از دیدگاه هانری کربن

نویسنده: اعظم قاسمی 

چکیده:
اسلام و مسیحیت بیشترین پیروان را در دنیا دارند. بیشتر پیروان این دو دین خود را در طریق نجات می‌دانند و به همین دلیل، دعوت مسیحیان به پذیرش دین اسلام شاید همواره موفقیت‌آمیز نباشد. سؤالی که برای متفکران پیش می‌آید این است که در این شرایط، چگونه می‌توان به همزیستی مسالمت‌آمیز رسید؟ بهترین شیوه گفت‌وگوی ادیان، گفت‌وگوی پیروان ادیان است. 
در گفت‌وگوی ادیان، مشابهت‌ها و نقاط افتراق میان دو دین بیان می‌شود و بسیاری از سوءفهم‌ها برطرف می‌گردد. امروزه بیش از پیش ضرورت این بحث مشخص شده است. یکی از متفکرانی که دغدغه این بحث را داشته هانری کربن، فیلسوف فرانسوی، است. وی گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت امکان‌پذیر می‌داند. این مقاله آراء وی را در این خصوص نقد و تحلیل می‌کند.
کلیدواژه‌: گفت‌وگو، اسلام، مسیحیت، کربن، دین.
شاید دوست داشته باشید