نویسنده: فائزه ع‍ظی‍م‌زاده اردب‍ی‍ل‍ی چکیده : يكي از حكمت هاي ازدواج در نصوص ديني، بقاي نسل است و از مهم ترين مسائل ازدواج، كفويت اعتقادي ميان زوجين و حرمت ازدواج با بيگانگان است. در اين مقاله سعي شده است مباني و مستندات حرمت ازدواج زن يا مرد مسلمان با بيگانگان بر پايه آيات و روايات […]

نویسنده: فائزه ع‍ظی‍م‌زاده اردب‍ی‍ل‍ی
چکیده :
يكي از حكمت هاي ازدواج در نصوص ديني، بقاي نسل است و از مهم ترين مسائل ازدواج، كفويت اعتقادي ميان زوجين و حرمت ازدواج با بيگانگان است. در اين مقاله سعي شده است مباني و مستندات حرمت ازدواج زن يا مرد مسلمان با بيگانگان بر پايه آيات و روايات فقهي تبيين شود. از نظر فقهي اگر مردي با زني از اهل كتاب ازدواج نمايد، فرزندي كه از زن ذمي متولد مي شود به مرد مسلمان ملحق مي شود، ولي اگر زن مسلمان با مردي از اهل كتاب ازدواج كند، فرزند او به كافر ملحق است نه به مسلمان. 
به همين دليل، از نظر فقهاي اسلام، ازدواج موقت؛ با زنان يهودي و مسيحي به عنوان يك اصل اولي جايز است، ولي ازدواج دائم با مشركان را همه فقهاي اسلام ممنوع مي دانند، اعم از آن كه كتابي باشند يا غيركتابي. ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان هم كلاً ممنوع است؛ زيرا لازمه اين ازدواج سلطه و اقتدار غيرمسلمان بر مسلمان خواهد بود؛ چون زن معمولاً تربيت همسرش را مي پذيرد، ممكن است مرد او را به قبول دين خود مجبور كند. بررسي آراء علماي اماميه و عامه در خصوص علل و مستندات ممنوعيت ازدواج هاي يادشده، موضوع مقاله حاضر است.
کلید واژه: ازدواج، اهل کتاب، غیر مسلمان، کافر کتابی، مرتد، تحریم نکاح، صائبی