طینت در کلام و حکمت

نویسنده: مصطفی خلیلی
چکیده:
متفکران، همواره بر شناخت سرشت انسان (طینت) و ابعاد وجودی، به‌ویژه ماده اولیه آفرینش او توجه داشته‌اند. پس از مفهوم‌شناسی طینت که غالباً آن را گِل و عین ثابت معنا کرده‌اند، حکما و متکلمان با توجه به اندیشه خود در باب انسان‌شناسی و اینکه آیا حقیقت انسان همان نفس مجرد است یا مجرد بدنی بوده و ماهیتش جوهر جسمانی است، به تحلیل و بررسی اخبار طینت پرداخته، و مباحث چالش‌برانگیزی را مطرح کرده‌اند. 
در این نوشتار سعی شده است، اخبار طینت را باز گفته، ضمن بیان تحلیل برخی از متفکران دینی، در نهایت با توجه به شبهات جبرگرایان، بدون هیچ‌گونه تعصبی به داوری نشسته و حکم نهایی برعهده مخاطبان محترم واگذار شود.
کلید واژه: طینت، فطرت، حقیقت انسان، جبر و تفویض، سعادت و شقاوت.
شاید دوست داشته باشید