نويسنده: محمد تقي سبحاني چکيده: با درنظرگرفتن همزمان دو عنصر «حجيت» و «كارآمدى» در معرفت دينى، معرفت دينى به همان اندازه كه بايد ناب و خالص بوده و از سرچشمه هاى وحيانى سيراب شده باشد، بايد اقتضائات عصرى را نيز درنظر داشته، براى اداره زندگى انسان در بعد فردى و اجتماعى راهكار ارائه كند. ازاين […]

نويسنده: محمد تقي سبحاني
چکيده:
با درنظرگرفتن همزمان دو عنصر «حجيت» و «كارآمدى» در معرفت دينى، معرفت دينى به همان اندازه كه بايد ناب و خالص بوده و از سرچشمه هاى وحيانى سيراب شده باشد، بايد اقتضائات عصرى را نيز درنظر داشته، براى اداره زندگى انسان در بعد فردى و اجتماعى راهكار ارائه كند. ازاين رو عالمان ژرف انديش دينى به نگرش جامع نگر و نظام مند معرفت دينى روى آورده و از ضرورت ارائه الگوهاى اجتماعى و عملى سخن مى گويند. 
اين انديشه پس از پيروزى انقلاب اسلامى، ابعاد گسترده ترى يافته است . در شرايط استقرار جمهورى اسلامى، سخن از الگوهاى اجتماعى دينى، ديگر تنها به بعد فقهى يا كلامى محدود نماند، بلكه به يك الزام عملى در حوزه مديريت و برنامه ريزى كشور تبديل گشت . مقالهء حاضر ناظر به يك طرح كلان براى توليد نرم افزارهاى لازم براى حكومت اسلامى است، اما از اين رو كه براى روشن شدن زواياى طرح، نيازمند تطبيق آن بر يك نمونه عملى و عينى هستيم، حوزهء مسائل زنان مثالى براى قواعد كلى طرح آورده شده كه براى تحقق ارزشهاى اسلامى در جامعه زنان و بهبود وضعيت آنان، بايد شناخت نظام مند از شخصيت زن مسلمان و سپس طراحى الگوى جامع را در دستور قرار داد. 
الگوها از تطبيق نظام معارف در هر بخش (مثل بخش اقتصاد يا بخش زنان) بر ظرفيتهاى انسانى و تاريخى به دست مى آيد و برآيند اين تطبيق، تعين يافتن معارف دينى در قالب نهادها و مناسباتى است كه در آن دوره تاريخى به عنوان بهترين شكل و شيوه براى تحقق دين در صحنهء زندگى انسان قابل معرفى است .
کلیدواژه: الگوسازى، نظام جامع، نظام جامع شخصيت زن، كارآمدى، حكومت اسلامى