زنان، خانواده و جامعه در نگاه مقام معظم رهبری

نویسنده: غ‍لام‍رض‍ا گ‍ل‍ی‌زواره‌
چکیده: 
زنان در طول تاریخ مگر در برخی موارد جزئی و استثنائی از موقعیت اصلی خویش فرو افتاده و از دو ناحیه بر آنان ستم رفته است. یکی از ناحیه قدرتمندی جسمی مردان و دیگری, ظلم سودا گرانه ای که زن را وسیله تمتع مرد قرار داده و هم اکنون نیز این بیداد نو بر زن در دنیا روا داشته می شود. اما در اسلام جایگاه انسانی – معرفتی, زن برابر با مرد بوده, موقعیت اجتماعی – حقوقی آنان از جهتی که مسئولیت های گوناگونی را بر عهده دارند, متفاوت است.
این مقاله از نگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای بررسی شده و دارای موضوعاتی است که عبارتند از: جاهلیت جوامع بشری و مظلومیت زنان, بیداد جدید بر ضد زنان, استثمار و بهره برداری جنسی و مادی, جایگاه زن در نظام ارزشی اسلام, جایگاه انسانی و معرفتی, موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان, زنان, توانایی ها و فضیلت ها, خود باوری و بازیابی هویت, از خود گذشتگی و ایمان, بانوان و اسوه های شایسته, نقش زن در خانواده, مادر, چشمه محبت, زن و مشارکت اجتماعی و زنان و انقلاب اسلامی. نویسنده مقاله را با توصیه ای مهم از مقام معظم رهبری در خصوص حل مشکلات زنان به پایان برده است.
شاید دوست داشته باشید