نویسندگان: مريم السادات نبوي ميبدي – قاسمعلي کوچناني چکيده: مسئله مورد بحث در اين مقاله اين است که آيا کارکرد دعا با نظام عليت و قانون حاکم بر طبيعت تعارض دارد؟ برومر و علامه درصدداند اين دو را به‌گونه‌اي توضيح دهند که کارکرد هر دو در عالم بدون نفي ديگري، آن هم در متن علم […]

نویسندگان: مريم السادات نبوي ميبدي – قاسمعلي کوچناني
چکيده:
مسئله مورد بحث در اين مقاله اين است که آيا کارکرد دعا با نظام عليت و قانون حاکم بر طبيعت تعارض دارد؟ برومر و علامه درصدداند اين دو را به‌گونه‌اي توضيح دهند که کارکرد هر دو در عالم بدون نفي ديگري، آن هم در متن علم و مذهب اثبات شود. برومر استجابت دعا را با قطعيت حاصل از عليت در تعارض مي‌بيند و علامه در مقابل، اصل عليت را اثبات مي‌کند و آن را با حوادث خارق‌العاده‌اي مثل تأثير دعا در جهان و معجزه مخالف نمي‌داند.
كليد واژه: دعا، قوانين طبيعت، عامليت الهي، علامه طباطبايي، ونسان برومر.