تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

بررسی و نقد دیدگاه و نسان برومر در باب «تعارض دعا و نظام عالم» با تکیه بر آرای علامه طباطبایی

نویسندگان: مریم السادات نبوی میبدی – قاسمعلی کوچنانی
چکیده:
مسئله مورد بحث در این مقاله این است که آیا کارکرد دعا با نظام علیت و قانون حاکم بر طبیعت تعارض دارد؟ برومر و علامه درصدداند این دو را به‌گونه‌ای توضیح دهند که کارکرد هر دو در عالم بدون نفی دیگری، آن هم در متن علم و مذهب اثبات شود. برومر استجابت دعا را با قطعیت حاصل از علیت در تعارض می‌بیند و علامه در مقابل، اصل علیت را اثبات می‌کند و آن را با حوادث خارق‌العاده‌ای مثل تأثیر دعا در جهان و معجزه مخالف نمی‌داند.
کلید واژه: دعا، قوانین طبیعت، عاملیت الهی، علامه طباطبایی، ونسان برومر.
شاید دوست داشته باشید